1. Úvod

WSJT-X je počítačový program navržený k usnadnění základní radioamatérské komunikace pomocí velmi slabých signálů. První čtyři písmena v názvu programu znamenají “Weak Signal komunikace od K1JT,” kde dodatek “-X” indikuje že WSJT-X pracuje jako rozšířená experimentální větev programu WSJT.

WSJT-X verze 1.8 poskytuje devět rozdílných protokolů nebo módů: FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR, a Echo. Prvních pět je určeno pro vytváření spolehlivých QSO v extrémních podmínkách slabého signálu. Používají téměř identickou strukturu a kódování zpráv. JT65 a QRA64 byly navrženy pro EME (“odraz od měsíce”) na VHF/UHF pásmech také se ukázalo jako velmi efektivní pro celosvětovou QRP komunikaci v pásmech HF. QRA64 má několik výhod oproti JT65, včetně lepšího výkonu při velmi slabých signálech. Představujeme si, že v průběhu času může nahradit JT65 pro použití EME. JT9 byl původně navržen pro LF, MF a nižší HF pásma. Jeho submód JT9A je o 2 dB citlivější než JT65 při využívání méně než 10% šířky pásma. JT4 nabízí široký výběr tónových roztečí a ukázal se jako vysoce účinný pro EME v mikrovlnných pásmech do 24 GHz. Tyto čtyři "pomalé" módy používají jednominutovou sekvenci střídání vysílání a příjmu, takže minimální QSO trvá čtyři až šest minut - dvš nebo tři relace u každé stanice, jedna realece v liché minutě UTC a ostatní v sudé. FT8 je funkčně podobný, ale čtyřikrát rychlejší (sekvence Tx/Rx 15 sekund) a menší citlivost o několik dB. Na HF pásmech jsou možná celosvětová QSO přičemž některý z těchto módů používá úrovně výkonu několik wattů (nebo dokonce milliwattů) a kompromisní antény. V pásmech VHF a vyšších jsou možná QSO (EME a jiné typy šíření) na úrovních signálů o 10 až 15 dB nižších než hodnoty požadované pro CW.

ISCAT, MSK144 a volitelné submódy JT9E-H jsou “rychlé”protokoly navržené tak, aby využily krátké vylepšení signálu ionizované meteorické stop, odrazů od letadel a další typy rozptylového šíření. Tyto módy používají časované sekvence v trvání 5, 10, 15 nebo 30 s. Uživatelské zprávy jsou vysílány opakovaně vysokou rychlostí (až 250 znaků za sekundu pro MSK144), abyste mohli dobře využít nejkratší odrazy meteoritů nebo "pingy". ISCAT používá volnou formu zprávy dlouhé až 28 znaků, zatímco MSK144 používá stejně strukturované zprávy jako pomalé módy a popřípadě zkrácený formát s hashed značkami.

WSPR (slangově “šepot”) zkratkam pro Weak Signal Propagation Reporter. Protokol WSPR byl navržen pro zkoušení potenciální cesty šíření pomocí vysílání s nízkým výkonem. WSPR zprávy obvykle obsahují volací značku vysílající stanice, Grid Lokátor a výkon vysílače v dBm a lze je dekódovat do poměru signálu k šumu až -28 dB při šířce pásma 2500 Hz. Uživatelé WSPR s přístupem k internetu mohou automaticky nahrát příjmové reporty do centrální databáze nazvané WSPRnet , která poskytuje mapování zařízení, archivační úložiště a mnoho dalších funkcí.

Mód Echo vám dovolí detekovat a měřit odrazy od měsíce vaší vlastní stanice, i když jsou daleko pod prahovou hodnotou slyšitelnosti.

WSJT-X poskytuje spektrální zobrazení pro passband přijímače široké až 5 kHz, flexibilní ovládací zařízení pro téměř všechny moderní amatérské radiostanice a širokou škálu speciálních pomůcek, jako je automatické Dopplerovské sledování EME QSO a testování Echo. Program běží stejně dobře na systémech Windows, Macintosh a Linux a instalační balíčky jsou k dispozici pro všechny tři platformy.

1.1. Novinky ve verzi 1.8

Pro rychlé srovnání uvádíme stručný seznam funkcí a možností přidaných do WSJT-X od verze 1.7.0:

 • Nové módy: FT8 a FreqCal

 • Zlepšený výkon dekódování pro JT65, QRA64 a MSK144

 • Funkce SWL pro 3rd-party dekódování krátkého formátu MSK144 zpráv

 • Experimentální amplitudová a fázová ekvalizace pro MSK144

 • Možnosti pro minimalizaci použitého prostoru na obrazovce pomocí oken Main a Wide Graph

 • Nová sada doporučených default frekvencí specifikovaných pro tři IARU Regiony.

 • Rozšířené schéma pro správu tabulek výchozích provozních frekvencí

 • Vylepšené ovládání CAT pro mnoho zařízení, včetně těch, které jsou řízeny přes Commander nebo OmniRig.

 • Opraveny chyby a vylepšeno uživatelského rozhraní.

1.2. Konvence dokumentu

V této příručce jsou použity následující typy informačních ikon:

Poznámky které mohou být zajímavé pro jednotlivé skupiny uživatelů.
Tipy na funkce nebo možnosti programu, které by jinak mohly být přehlédnuty.
Výstrahy o použití, které by mohlo vést k nežádoucím důsledkům.

1.3. Jak nám můžete prospět

WSJT-X je součástí projektu s otevřeným zdrojovým kódem GNU General Public Licence (GPL). Pokud máte programovací nebo dokumentační dovednosti a rád byste nějakým způsobem přispěl k projektu, prosím oznamte Váš zájem vývojovému týmu. Úložiště zdrojového kódu lze nalézt na adrese SourceForge a nejvíce komunikace mezi vývojáři probíhá na e-mailovém reflektoru wsjt-devel@lists.sourceforge.net . Zprávy o chybách a návrhy nových funkcí, zlepšení uživatelské příručky WSJT-X, atd., můžete také odeslat na adresu emailový reflektor WSJT Group .

2. Požadavky na systém

 • SSB transceiver a anténa

 • Počítač pracující s Windows (XP nebo novější), Linuxem nebo OS X

 • 1.5 GHz nebo rychlejší CPU a 200 MB volné paměti. (Pro MSK144 je zvláště výhodný vícejádrový procesor)

 • Monitor s rozlišením minimálně 1024 x 780 pix

 • Interfejs pro spojení computer-to-radio používající seriový port nebo ekvivalentní USB zařízení pro přepínání Tx/Rx nebo CAT ovládání nebo VOX, jak to vyžaduje spojení radio-to-computer

 • Zařízení pro Audio vstup a výstup podporované operačním systémem a konfigurovatelné pro vzorkovací kmitočet 48000 Hz.

 • Audio nebo ekvivalentní USB propojení mezi transceiverem a počítačem

 • Prostředek pro synchronizaci hodin reálného času v počítači s UTC v rozmezí ± 1 sekundy

3. Instalace

Instalační balíček pro uvolněné verze pro systémy Windows, Linux a OS X se nachází na domovské stránce WSJT . Klikněte na odkaz WSJT-X na levém okraji a vyberte balík pro příslušný operační systém.

3.1. Windows

Stáhněte a spusťte balíček wsjtx-1.8.0-rc2-win32.exe a sledujte tyto pokyny:

 • Instalujte WSJT-X do jeho vlastního adresáře, např C:\WSJTX nebo C:\WSJT\WSJTX, raději než do konvenčního umístění v C:\Program Files\WSJTX.

 • Všechny programové soubory vztažené k WSJT-X budou uloženy ve zvoleném instalačním adresáři a jeho podadresářích.

 • Deníky a ostatní zapisovatelné soubory budou normálně vyhledatelné v adresáři
  C:\Users\<uživatel>\AppData\Local\WSJT-X.

Váš počítač může být nakonfigurovaný tak, že tento adresár nebude “viditelný”, nicméně bude přístupný. Alternativní (zástupný) název adresáře je % LOCALAPPDATA%\WSJT-X\.
 • Vestavěný prostředek Windows pro synchronizaci času je obvykle nedostačující. Doporučujeme program Meinberg NTP (viz Network Time Protocol Setup pro instrukce o stažení a instalaci) nebo Dimension 4 z Thinking Man Software.

 • WSJT-X předpokládá, že vaše zvuková karta zvládne syrové vzorkování při 48000 Hz. Ujistěte se, že to bude pracovat při spuštění v rámci nejnovějších verzí Windows, otevřete ovládací panel Audio a postupně vyberte Recording a Playback. Klikněte na Properties, poté na Advanced a vyberte 16 bit, 48000 Hz (DVD kvalita).

 • Odinstalovat WSJT-X můžete kliknutím na jeho link Uninstall ve Windows Start menu nebo použitím Uninstall a Program na panelu Windows Control.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu, and other Debian-based systems including Raspbian:

You may also need to execute the following commands in a terminal:

sudo apt-get install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 sudo apt-get install libfftw3-single3

Fedora, Red Hat, and other rpm-based systems:

You may also need to execute the following commands in a terminal:

sudo yum install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. Macintosh OS X

OS X 10.7 and later: Download the file wsjtx-1.7.1-devel-Darwin.dmg to your desktop, double-click on it and consult its ReadMe file for important installation notes.

If you have already installed a previous version, you can retain it by changing its name in the Applications folder (say, from WSJT-X to WSJT-X_1.6). You can then proceed to the installation phase.

Take note also of the following:

 • Use the Mac’s Audio MIDI Setup utility to configure your sound card for 48000 Hz, two-channel, 16-bit format.

 • Use System Preferences to select an external time source to keep your system clock synchronized to UTC.

 • To uninstall simply drag the WSJT-X application from Applications to the Trash Can.

4. Nastavení

Vyberte Settings z menu File nebo stisknutím F2. (Na Macintosh vyberte Preferences z menu WSJT-X nebo použijte klávesovou zkratku Cmd+,). Následující sekce popisují možnosti nastavení, které jsou k dispozici na všech sedmi záložkách, které lze vybrat v horní části okna.

4.1. Všeobecně

Settings Window

Vyberte záložku General na okně Settings. Pod Station Details vložte vaši volací značku a 4-místný nebo 6-místný lokátor. Tyto informace budou pro počáteční testy dostačující.

Význam zbývajících možností na kartě General by měl být po provedení několika QSO pomocí WSJT-X samozřejmý. Můžete se později k nastavení těchto možností podle vašich preferencí vrátit.

Pokud používáte značku s přidaným prefixem nebo suffixem nebo chcete pracovat se stanici používající takovou značku, určitě si přečtěte kapitolue Složené značky.
Povolení funkce VHF/UHF/mikrovlny nutně vypne širokopásmovou multi-dekódovací schopnost JT65. Ve většině případů byste měli tuto funkci vypnout, když pracujete na HF.

4.2. Radio

Radio Tab

WSJT-X nabízí CAT (Computer Aided Transceiver) ovládání potřebných vlastnosti nejmodernějších transceiverů. Pro konfiguraci rádia vyberte kartu Radio.

 • Vyberte typ vašeho radia z rolovacího seznamu označeného Rig nebo zvolte None když nechcete CAT ovládání použít.

 • Případně, pokud jste nakonfigurovali stanici pro ovládání DX Lab Suite Commander, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl nebo OmniRig, můžete vybrat jeden z těchto programů ze seznamu Rig. V těchto případech bude vstupní pole bezprostředně pod položkou CAT Control označen jako Network server. Nechte toto pole prázdné pro výchozí instanci řídicího programu, který běží na stejném počítače. Pokud řídicí program běží na jiném počítači A/nebo portu, specifikujte jej zde. Umístěte kurzor myši na položku pro zobrazení požadovaných formátovacích detailů

 • Vyberte OmniRig Rig 1 nebor OmniRig Rig 2 pro připojení na OmniRig pracující na stejném počítači. Připomínáme, že OmniRig je dostupný pouze pod Windows.

 • Nastavte interval Poll Interval na požadovanou hodnotu pro dotazování WSJT-X a vašeho radia. Pro většinu rádií stačí malé číslo (řekněme, 1 – 3 s) je dostačující.

 • CAT Control: Chcete-li aby WSJT-X ovládal rádio přímo raději než jiným programem, proveďte následující nastavení:

  • Vyberte Serial Port použitý pro komunikaci s vaším rádiem.

  • Serial Port Parameters/em>: Nastavte hodnoty pro Baud Rate, Data Bits, Stop Bits a metodu Handshake. Konzultujte správné hodnoty parametrů s uživatelskou příručkou vašeho radia.

  • Silové ovládací linky: U několika stanic vyžaduje CAT nastavit linky sériového portu RTS a/nebo DTR na nízkou hornotu. Zaškrtněte tato pole pouze tehdy, pokud si budete jisti, že jsou potřebné (Například pro napájení sériového rozhraní radia).

 • Metoda PTT: vyberte VOX, CAT, DTR nebo RTS jako požadovanou metodu pro přepínání Tx/Rx. Když vyberete DTR nebo RTS, vyberte požadovaný seriový port (který může být stejný, jako je port pro ovládání CAT).

 • Transmit Audio Source: některá radia dovolí vybrat konektor, který bude akceptovat Tx audio. Pokud je tato volba povolená, vyberte Rear/Data nebo Front/Mic.

 • Mode: WSJT-X používá horní postranní pásmo pro vysílání i příjem. Vyberte USB nebo zvolte Data/Pkt pokud vaše rádio takovou volbu nabízí a použije ji k aktivaci vstupní zvukové linky na zadním panelu. Některé rádia také nabízejí širší a/nebo plošší pásmoy při nastavení módu Data/Pkt. Pokud nechcete aby WSJT-X mód radia změnil, vyberte Mode setting None.

 • Provoz Split: Významné výhody vyplývají z použití funkce Split (oddělené VFO pro Rx a Tx), pokud to vaše rádio podporuje. Pokud ne, WSJT-X může takové chování napodobit. Výsledkem každé metody bude čistější vysílaný signál tím, že se vždy zachová vysílaný zvuk v rozsahu 1500 až 2000 Hz, takže zvukové harmonické nemohou projít přes Tx SSB filtr. Zvolte Rig, chcete-li použít split radiem nebo Fake It, aby WSJT-X nastavila frekvenci VFO podle potřeby, když dojde k přepínání Tx/Rx. Zvolte možnost None, pokud nechcete používat Split provoz.

Po provedení všech požadovaných nastavení klikněte na Test CAT a vyzkoušejte komunikaci mezi WSJT-X a rádiem. Tlačítko by mělo změnit barvu na zelenou, což naznačuje, že byla vytvořena správná komunikace. Při selhání testu CAT-Control se tlačítko zobrazí červeně a zobrazí se chybové hlášení. Po úspěšném CAT testu stiskněte tlačítko Test PTT, abyste potvrdili, že zvolená metoda ovládacího prvku Tx/Rx funguje správně. (Pokud jste vybrali VOX pro metodu PTT, můžete testovat Tx/Rx později pomocí tlačítka Tune v hlavním okně.)

4.3. Audio

WSJT-X Audio Configuration Screen

Vyberte záložku Audio pro konfiguraci vašeho sound systému.

 • Zvuková karta: Vyberte audio zařízení použité pro Vstup a Výstup. Obvykle bude stačit nastavení Mono, ale ve zvláštním případě můžete zvolit stereo kanály Levý, Pravý nebo Both (oba) stereo kanály.

 • Ujistěte se, že vaše audio zařízení je konfigurováno na vzorkování 48000 Hz, 16 bits.

Pokud vyberete výstupní audiozařízení které je současně výchozí zvukové zařízení počítače, nezapomeňte vypnout všechny systémové zvuky, aby se zabránilo jejich neúmyslnému vysílání do éteru.
Windows Vista a novější mohou konfigurovat zvukové zařízení pomocí serie kodeků Texas Instruments PCM2900 pro vstup mikrofonu spíše než vstup Line. (Tento čip je používán v mnoha rádiích s vestavěným USB rozhraním CODEC, stejně jako různá další zvuková rozhraní.) Pokud takové zařízení používáte, nezapomeňte nastavit úroveň mikrofonu ve Vlastnostech záznamového zařízení na 0 dB.
 • Adresář Save: WSJT-X může ukládat své přijaté audio sekvence jako .wav soubory. Default adresář pro tyto soubory je poskytnutý; vy si můžete vybrat, pokud potřebujete, jiné umístění.

 • Adresář AzEl: Soubor pojmenovaný azel.dat se zobrazí ve specifikovaném adresáři. Soubor obsahuje informace použitelné jiným programem pro automatické sledování Slunce nebo Měsíce, stejně jako vypočítaný Dopplerův posun a pro zadanou cestu EME. Soubor je aktualizována jednou za sekundu pokud je zobrazené okno astronomických dat.

 • Remember power settings by band (Zapamatovat nastavení výkonu podle pásma) : Zatržení některé z těchto možností způsobí, že si WSJT-X zapamatuje nastavení posuvníku Pwr pro tento provoz podle pásma. Například když je zde zaškrtnuto políčko Tune a v hlavním okně kliknete na tlačítko Tune, posuvník změní polohu na nejnovější nastavení použité pro Tune v používaném pásmu.

4.4. Tx Makra

Tx Macros Screen

Tx Makra jsou pomůckou pro vysílání krátkého, často používaného volného textu zpráv, jejichž příklady jsou uvedené výše.

 • Pro přidání nové zprávy do seznamu, vložte požadovaný text (max 13 znaků) do vstupního pole na vrcholu a potom klikněte na Add.

 • Pro odstranění nepotřebných zpráv klikněte na zprávu a potom na Delete.

 • Vaše makro zprávy můžete přeorganizovat použitím drag-and-drop (uchop a přetáhni). Nové pořadí bude při restarování WSJT-X zachováno.

 • Zprávy mohou být přidány také z hlavního okna pole Tx5 na Tab 1 nebo pole Free msg na Tab 2. Jednoduše stiskněte po vložení zprávy [Enter].

4.5. Reporting

Reporting Screen
 • Logging: Vyberte z této skupiny požadované možnosti.

 • Network Services: Označte Enable PSK Reporter Spotting pro zasílání přijatých reportů na mapovací zařízení PSK Reporter.

 • UDP Server: Tato skupina parametrů ovládá název sítě nebo adresu a číslo portu, které používá program, který bude přijímat aktualizovaný status z WSJT-X . Spolupracující aplikace jako JTAlert používají tuto funkci k získání informace o spuštěné instanci WSJT-X. Pokud používáte JTAlert, ujistěte se, že tři políčka vpravo dole jsou zaškrtnuta.

4.6. Frekvence

Frequency Screen

Pracovní Frekvence: Ve výchozím nastavení tabulka pracovních frekvencí obsahuje seznam kmitočtů běžně používaných pro módy JT4, JT9, JT65, FT8, MSK144, WSPR a Echo. Konvence se mohou měnit čas od času nebo podle uživatelových preferencí; můžete si upravit frekvenční tabulku podle potřeby.

 • Chcete-li změnit existující položku v seznamu, kliknutím ji vyberte, zadejte požadovanou frekvenci v MHz a stiskněte klávesu Enter. Program nastaví vhodný formát frekvence a přidá označení pásma.

 • Chcete-li přidat do seznamu novou položku, klikněte pravým tlačítkem kdekoli na tabulce frekvencí a vyberte možnost Insert. Do rozbalovacího okna zadejte frekvenci v MHz a vyberte požadovaný mód (nebo ponechte volbu módu prázdnou). Pak klikněte na tlačítko OK. Tabulka může obsahovat více než jednu frekvenci pro dané pásmo.

 • Chcete-li položku v seznamu smazat, klikněte na ni pravým a vyberte Delete.

 • Pro návrat na výchozí tvar tabulky klikněte na tlačítko Reset.

Kalibrace frekvence: Pokud jste kalibrovali rádio pomocí WWV nebo jinými spolehlivými referenčními frekvencemi, nebo snad s technikou popsanou v Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup, vložte naměřené hodnoty pro Intercept A a Slope B do rovnice

Dial error = A + B*f

Kde “Dial error” A je v Hz, f je frekvence v MHz a B je v parts per million (ppm). Hodnota Frekvencí odeslaných do rádia a přijatých z něj zpět pak bude nastavena tak, aby frekvence zobrazené WSJT-X byly přesné.

Station Information: Můžete uložit Band, Offset a Antenna Description informace pro vaši stanici. Informace o anténě budou zahrnuty do zpráv o příjmu zasílaných na PSK Reporter. Výchozí offset pro každé pásmo je nula. Nenulový offset může být přidán, pokud je (například) použitý transvertor.

 • Chcete-li věc zjednodušit, můžete odstranit nežádoucí pásma - například pásma, pro která nemáte žádné zařízení. Pak klikněte na vstup Frequency a zadejte Ctrl + A pro "select all - vybrat vše" a přetáhněte položky na tabulku Station Information. Pak můžete přidat libovolné transvertorové posuny a detaily antény.

 • Abyste se vyhnuli psaní stejných informací mnohokrát, můžete přetáhnout položky mezi řádky tabulky Station Information.

 • Jakmile jste nakonfigurovali všechna nastavení, klikněte na tlačítko OK pro zavření okna Nastavení.

4.7. Barvy

Colors Screen

WSJT-X používá barvy pro zvýraznění dekódovaných zpráv obsahující zajímavé informace. Klikněte na jedno z tlačítek a vyberte požadované barvy pro libovolnou kategorii zpráv.

4.8. Pokročilé

Settings Advanced

Dekódovací parametry JT65

 • Random erasure patterns Logaritmicky zobrazený počet pseudonáhodných testů používaných dekodérem Franke-Taylor JT65. Větší čísla poskytují mírně lepší citlivost, ale trvají déle. Pro většinu nastavení je dostačující hodnota 6 nebo 7.

 • Aggressive decoding level nastaví prahovou hodnotu pro přijatelnou hodnotu dekódování pomocí funkce Deep Search. Vyšší čísla zobrazují výsledky s nižší úrovní spolehlivosti.

 • Označte MSK144 Contest Mode pro případ generování a automatické sekvenování zpráv MSK144 se čtyřmístnými lokátory místo signal-reportů.

 • Zaškrtněte políčko Two-pass decoding pro povolení druhého průchodu dekódování signálu když produkty dekódování prvního průchodu byly odečteny od přijatého datového streamu.

Různé

 • Nastavte kladné číslo v Degrade S/N file .wav a přidejte známé množství pseudonáhodného šumu na dat přečtených ze souboru .wav. Pro zajištění, aby výsledná degradace S/N byla blízká požadovanému počtu dB, nastavte >Receiver bandwidth podle svého nejlepšího odhadu efektivní šířky šumového pásma přijímače.

 • Nastavte Tx delay na číslo větší než výchozí 0.2 sec pro vytvoření většího zpoždění mezi provedením povelu PTT a spuštění Tx audio.

Pro zdraví vašeho Tx/Rx relé a externího předzesilovače, velmi doporučjeme hardwarový sekvencer a testování pro ujištění, že sekvencování je správné.
 • Označte FT8 a MSK144: NA VHF Contest Mode pro povolení generování a auto-sekvencování zpráv používajících čtyřznakové grid lokátory na místě signal reportů, jak vyžaduje většina North American VHF contestů.

 • Zkontrolujte x 2 tone spacing pro generování Tx audio s dvojnásobnou normální hodnotou tónové rozteče. Tato funkce je určena pro použití se specialiálními LF/MF vysílači, které rozdělí zvukový průběh před zpracováním dvěma.

5. Nastavení Transceiveru

Úroveň šumu přijímače
 • Pokud to není stále podsvícené zeleně, klikněte na tlačítko Monitor pro spuštění normálního příjímacího provozu.

 • Ujistěte se , že je váš transceiver nastaven na mód USB (nebo USB Data).

 • Použijte ovladač zisku přijímače a/nebo počídačový audio mixer k nastavení úrovně šumu pozadí (stupnice v hlavním okně vlevo dole) okolo 30 dB když nejsou presentovány žádné signály. Obvykle je lepší vypnout AGC nebo snížit ovladač VF zisku na minimální aktivitu AGC.

Bandwidth and Frequency Setting
 • Pokud váš transceiver nabízí více než jedno nastavení šířky pásma v USB módu, může být výhodné zvolit nejširší možné až do asi 5 kHz. Tato volba má žádoucí účinek umožnění přístupu Wide Graph (vodopád a 2D spektrum) pro zobrazení konvenčního JT65 a JT9 současně na většině HF pásem. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v Kurz základního provozu. Větší šířka pásma může být také užitečná u VHF a výše, kde se signály JT4, JT65 a QRA64 nacházejí v mnohem širších oblastech frekvencí.

 • Pokud máte jen standardní SSB filtr nebudete schopni zobrazit šířku pásma větší než asi 2.7 kHz. V závislosti na přesném nastavení frekvence, na HF pásmech můžete zobrazit celý segment pásma obvykle používaného pro jeden mód (JT65 nebo JT9) a část subpásma pro ostatní módy.

 • Samozřejmě, že byste se radši soustředili jen na jeden mód, aastavením frekvence knoflíkem na (řekněme) 14.074 pro FT8, 14.076 pro JT65 nebo 14.078 pro JT9. Současné konvence mají jmenovitý kmitočet JT9 o 2 kHz vyšší než kmitočet JT65 na většině pásem a frekvence FT8 nižší o 2 kHz.

Úroveň vysílaného audia
 • Klikněte na tlačítko Tune v hlavním okně pro přepnutí radia do vysílacího módu a generování stálého audio tónu.

 • Poslechněte generovaný zvukový tón pomocí funkce Monitor vašeho rádia. Vysílaný tón by měl být naprosto hladký, bez kliksů nebo závad. Ujistěte se, že je to pravda i při současně používaném počítači k provádění jiných úkolů, jako je e-mail, web prohlížeč atd.

 • Nastavte posuvník "Pwr" (na pravém okraji hlavního okna) směrem dolů od jeho maxima až výstup VF z vysílače mírně klesne. To je obecně dobrá úroveň audio pro buzení.

 • Klikněte znovu na tlačítko Tune nebo klikněte na Halt Tx pro zastavení testu vysílače.

6. Basic Operating Tutorial (Kurz základního provozu)

Kapitoly 6.16.4 uvádějí základní uživatelské ovládací prvky a chování programu WSJT-X. Doporučujeme novým uživatelům projít celý výukový program orientovaný na HF, nejlépe s vašém rádiem. Následující kapitoly obsahují další podrobnosti o Making QSOs, WSPR mode a VHF+Features.

6.1. Nastavení hlavního okna

 • Klikněte na tlačítko Stop v hlavním okně pro zastavení přicházejících dat.

 • Vyberte JT9 z menu Mode a Deep z menu Decode.

 • Nastavte audio kmitočet na Tx 1224 Hz a Rx 1224 Hz.

Posuvníky a ovládací spinnery reagují na stisk tlačítek Šipky a stisknutí kláves Page Up / Down posouváte o stránku ve větších krocích. Můžete také zadávat čísla přímo do spinneru nebo pomocí kolečka myši.
 • Vyberte Tab 2 (pod tlačítkem Decode) a zvolte alternativní sadu ovládacích prvků pro generování a výběr Tx zpráv.

6.2. Stažení vzorků

 • Vyberte Download samples…​ z menu Help.

 • Stáhněte některé nebo všechny dostupné vzorkové soubory pomocí checkboxů na obrazovce zobrazené dole. Pro tento kurz budete potřebovat soubory pro JT9 a JT9+JT65.

Downlod Samples

6.3. Nastavení Wide Graph (Vodopádu)

 • Bins/Pixel = 4

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = označit

 • Vyberte Cumulative pro zobrazení dat

 • Posuvníky Gain a Zero pro vodopád a spectrum nastavte blízko středů stupnic

 • Spec = 25%

 • Použijte myš k nastavení šířky Wide Graph tak, že jeho hornofrekvenční limit bude asi 2400 Hz.

6.4. JT9

Pro tento a další kroky, budete možná chtít předstírat, že jste K1JT zadáním této volací značky dočasně jako My Call v záložce Setting | General. Výsledky by měly být shodné s výsledky, které jsou zobrazeny níže.

Otevřte soubor Wave :
 • Vyberte File | Open a vyberte soubor ...\save\samples\JT9\130418_1742.wav. Když soubor otevřete, uvidíte něco podobného následujícímu screenshotu:

Main UI and Wide Graph
Přehled dekódování

Dekódování probíhá na konci příjímací sekvence a pokračuje dvěma kroky. První dekódování se provádí na zvolené Rx frekvenci, označené zelenou značkou ve tvaru písmene U na vodorovné stupnici. Výsledky se zobrazují v levém okně (Band activity) a v pravém okně (Rx Frequency) na hlavní obrazovce. Program pak najde a dekóduje všechny signály ve zvoleném módu přes celý zobrazený frekvenční rozsah. Červená značka na vodopádu indikuje vaši Tx frekvenci.

V souboru vzorků je sedm signálů JT9 a všechny jsou dekódovatelné. Když byl tento soubor zaznamenán, KF4RWA dokončoval QSO s K1JT. Protože zelená značka byla umístěna na jeho audio frekvenci, 1224 Hz, jeho zpráva K1JT KF4RWA 73 je dekódována nejprve a zobrazí se v okně Rx Frequency. Okno Band Activity zobrazí tuto zprávu plus všechny zprávy dekódované na jiných frekvencích. Standardní řádky obsahující CQ jsou označeny zeleně a řádky s My Call (v tomto případě K1JT) v červené barvě.

Ovladače Decoding

Chcete-li získat přehled o ovládacích prvcích, které se často používají při vytváření QSO, zkuste kliknout myší na dekódovaných řádcích textu a na zobrazení spektrá a vodopádu. Měli byste být schopni potvrdit následující chování:

 • Dvojklikněte na jeden z dekódovaných řádků zvýrazněných zeleně. Tato akce poskytne následující výsledky:

  • Značka a lokátor stanice volajíící CQ jsou kopírovány do vstupních polí DX Call a DX Grid.

  • Jsou vygenerovány zprávy pro minimálná standardní QSO.

  • Box Tx even je označen nebo odznačen odpovídajícím způsobem, podle toho, ve které minutě (sudé nebo liché) vysíláte.

  • Značky na Rx a Tx frekvenci jsou přesunuty na frekvenci stanice vysílající stanice.

  • V pravé spodní části hlavního okna je vybráno Gen Msg (“generated message”).

  • Pokud jste zaškrtli políčko Double-click on call sets Tx Enable v okně Setting, aktivuje se volba Enable Tx a vysílání bude ve správné čase spuštěno automaticky.

 • Dvojklik na dekódované zprávě K1JT N5KDV EM41 bude zvýrazněno červeně. Výsledky budou podobné těm v předchozím kroku s výjimkou, že Tx frekvence (červená značka) není přesunutá. Takové zprávy obvykle odpovídají na vaše vlastní CQ nebo od tail-ender a pravděpodobně budete chtít, aby vaše Tx frekvence zůstala tam, kde byla.

 • Podržením klávesy Ctrl při dvojkliknutí na dekódovaný řádek můžete způsobit přesunutí obou frekvencí Tx a Rx. Toto chování lze také vynutit zaškrtnutím políčka Lock Tx = Rx.

 • Dvojklikněte na zprávu od KF4RWA v jednom okně. On vysílá 73 pro K1JT což znamená, že QSO je u konce. Pravděpodobně mu chcete poslat 73, takže zpráva KF4RWA K1JT 73 je automaticky vygenerovaná a vybraná pro další vysílání. (Alternativně se můžete rozhodnout poslat zprávu s volným textem nebo zavolat CQ znovu.)

 • Kliknutím někde na vodopádu nastavte Rx frekvenci (zelená značka na vodopádu)

 • Shift+klik na vodopádu nastaví Tx frekvenci (červená značka).

 • Ctrl+klik na vodoládu nastaví Rx i Tx frekvence.

 • Dvojklik na signálu ve vodopádu nastaví Rx frekvenci a spustí tam a úzkopásmové dekódování. Dekódovaný text bude zobrazen pouze v pravém okně.

 • Ctrl+dvojklik na signálu nastaví Rx a Tx frekvence a dekóduje na nové frekvenci.

 • Kliknutí na Erase vymaže text v pravém okně.

 • Dvojklik na Erase smaže text v obou oknech.

6.5. JT9+JT65

Hlavní okno:
 • Vyberte JT9+JT65 v menu Mode.

 • Stiskněte tlačítko Tx mode a vyberte Tx JT65 a nastavte Tx a Rx frekvence na 1718 Hz.

 • Dvojklikněte na Erase pro smazání textů v obou oknech.

Nastavení Wide Graph (vodopádu):
 • Bins/Pixel = 7

 • JT65 …​. JT9 = 2500

 • Nastavte šířku okna Wide Graph tak, že horní kmitočtová hranice je přibližně 4000 Hz.

Otevřete soubor Wave:
 • Vyberte File | Open a navigujte k ...\save\samples\JT9+JT65\130610_2343.wav. Vodopád bude vypadat podobně jako tento:

Wide Graph Decode 130610_2343

Poloha modré značky na stupnici vodopádu je nastavena spinnerem JT65 nnnn JT9, kde nnnn je audio kmitočet v Hz. V módu JT9+JT65 bude program automaticky dekódovat JT9 signály pouze nad tímto kmitočtem. Signály JT65 budou dekódované přes celý zobrazený kmitočtový rozsah.

Signály JT9 se ve spektru Cumulative zobrazují jako téměř obdélníkové tvary o šířce asi 16 Hz. Nemají jasně viditelný synchronizační tón, jako je ten na nízkofrekvenčním okraji všech signálů JT65. Podle konvence se jmenovitá frekvence obou signálů, JT9 a JT65 považuje za nejnižší tón na levém okraji spektra.

Tento ukázkový soubor obsahuje 17 dekódovatelných signálů - devět v módu JT65 (označené znakem # v okně dekódovaných textů) a osm v módu JT9 (označený symbolem @). Na vícejádrových počítačích dekodéry pro módy JT9 a JT65 běží současně, takže jejich výsledky budou prostřídané. Okno Band activity obsahuje všechny dekódované zprávy (vy můžete rolovat v okně zpět a zobrazit některé z nich). Signály na frekvenci specifikované zelenou značkou jsou prioritně dekódované a zpráva je zobrazena také v okně Rx frekvency.

decodes
 • Ověřte, že chování myši je podobné jako v dřívějším popisu, v příkladu 1 . WSJT-X automaticky určuje mód každé zprávy - JT9 nebo JT65.

Když dvojkliknete na signál ve vodopádu, bude správně dekódován i na "špatné" straně JT65 nnnn JT9 dělící značky. Režim Tx se automaticky přepne na dekódovaný mód signálu a značky frekvence Rx a Tx na stupnici vodopádu se odpovídajícím způsobem změní. Při výběru signálu JT65 klikněte na synchronizační tón na levém okraji.
 • Dvojklikněte na vodopád v blízkosti 815 Hz: zprávu JT65 pocházející od W7VP budou dekódovány a zobrazeny v okně Rx Frequency. Mezi řádky UTC a Freq v dekódovaném textovém řádku najdete dB, změřený poměr signálu k šumu a DT, časový posun signálu v sekundách vzhledem k hodinám vašeho počítače.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Dvojklikněte na vodopádu u 3196 Hz. Program bude dekódovat JT9 zprávu od IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Rolujte zpátky v okně Band Activity a dvojklikněte na zprávu CQ DL7ACA JO40. Program nastaví Tx mode na JT65 a Tx a Rx frekvence na DL7ACA, 975 Hz. Jestli máte nastavené Double-click on call sets Tx Enable v menu Setup, program se sám nakonfiguruje pro zahájení QSO s DL7ACA.

 • Dvojklikněte na dekódované JT65 zprávě CQ TA4A KM37. Program nastaví Tx mód na JT9 a Rx a Tx frekvence na 3567 Hz. Program je nyní správně konfigurován pro JT9 QSO s TA4A.

Otevřte znovu první vzorkovž soubor:
 • Vyberte File | Open a navigujte k …​\save\samples\130418_1742.wav.

Využívání možností širokopásmové, dual-módové schopnosti WSJT-X vyžaduje šířku pásma přijímače nejméně 4 kHz. Tato data byla zaznamenána s mnohem užší šířkou pásma Rx, zhruba 200 až 2400 Hz. Pokud nemáte žádný Rx filtr širší než asi 2,7 kHz, musíte použít data takfo. Pro nejlepší zobrazení upravte Bins/Pixels a šířkun Wide Graph tak, aby zobrazoval pouze aktivní část spektra 200 až 2400 Hz. Znovu otevřete po jakékoli změně vzorkový soubor Bins/Pixels nebo šířku Wide Graph pro obnovení vodopádu.

Signály v tomto souboru jsou všechno signály JT9. Pro jejich automatické dekódování v módu JT9+JT65 potřebujete přesunout dělič JT65 nnnn JT9 dolů k 1000 Hz nebo méně.

Ovladače vodopádu

Nyní je vhodný čas k experimentům s ovladačem Start a posuvníky ovládající zisk a zero-point vodopádu a kreslení spektra. Číselník Start určuje kmitočet zobrazený na levé straně vodopádové stupnice. Posuvníky nastavují základní úroveň a zisk pro vodopád a několik druhů spektra. Dobré výchozí hodnoty by měly být blízko středu rozsahu úpsuvníku. Můžete zrušit zaškrtnutí políčka Flatten při nastavování posuvníků. Znovu otevřete Wav soubor po každé změně pro zobrazení nových výsledků.

6.6. FT8

Hlavní okno:
 • Vyberte FT8 z menu Mode.

 • Nastavte Tx a Rx frekvence na 1200 Hz.

 • Dvojklikem na Erase smažte obě textová okna.

Nastavení Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 4, Start = 200 Hz, N Avg = 2

 • Nastavete šířku okna Wide Graph (vodopádu) tak, že horní kmitočtová hranice bude přibližně 2600 Hz.

Otevřte Wave File:
 • Vyberte File | Open a navigujte do ...\save\samples\FT8\170709_135615.wav. Vodopád a okno dekódovaného textu bude vypadat podobně jako následující screen shots:

Wide Graph Decode 170709_135615
ft8 decodes
 • Klepněte myší kdekoli na displeji vodopádu. Zelená značka Rx frekvence se přesune na zvolenou frekvenci a ovladač Rx frekvence v hlavním okně bude odpovídajícím způsobem aktualizován.

 • Udělejte to samé se stisknutím klávesou Shift. Nyní červená značka Tx frekvence a její související ovladač na hlavním okně sleduje vaši volbu frekvence.

 • Udělejte to samé se stisknutou klávesou CTRL. Nyní budou obě barevné značky a oba ovladače sledovat vaše volby.

 • Dvojklikem na libovolnou frekvenci ve vodopádu se provedou všechny věci, které byly právě popsány a také vyvolá dekodér v malém rozsahu okolo této frekvence. Chcete-li dekódovat určitý signál, dvojklikněte blízko levého okraje stopy ve vodopádu.

 • Nyní dvakrát klikněte na některý z řádků v okně dekódovaného textu. Všechny tři řádky budou mít stejný vzhled, nastavení Rx frekvenci, která odpovídá zvolené zprávě a Tx frekvenci ponechá beze změny. Chcete-li změnit frekvence jak Rx tak Tx, podržte Ctrl při dvojkliku stisknutý.

Aby se zabránilo QRM od současně volajících stanic, je často žádoucí odpovědět na CQ na jiné frekvenci než stanice dává CQ. Vyberte Tx frekvenci, která se zdá být volná. Totéž platí, když ukončíte další QSO.
Dekodér FT8 může často dekódovat několik překrývajících se signálů na téměř stejnou frekvencí. Klávesové zkratky Shift + F11 a Shift + F12 poskytují snadný způsob, jak přesunout frekvenci Tx dolů nebo nahoru v 60 Hz krocích.
Další užitečné tipy pro provozní postupy FT8 jsou k dispozici na here. Díky ZL2IFB !
Když jste ukončili tento Tutorial, nezapomeňte vrátit vaši vlastní volací značku do pole My Call v okně Settings | General.

7. Navazování QSOs

7.1. Standardní zprávy

Dlouholetá tradice vyžaduje pro platné QSO mínímálně výměnu volací značky, signálového reportu nebo jiné informace a potvrzení. WSJT-X je navržen tak, aby usnadnil vytváření minimálního QSO s krátkými strukturovanými zprávami. Tento proces funguje nejlépe pokud používáte tyto formáty a dodržujete standardní provozní postupy. Doporučené základní QSO probíhá takto:

CQ K1ABC FN42             #K1ABC volá CQ
         K1ABC G0XYZ IO91   #G0XYZ odpovídá
G0XYZ K1ABC –19            #K1ABC posílá report
         K1ABC G0XYZ R-22   #G0XYZ posílá R + report
G0XYZ K1ABC RRR            #K1ABC posílá RRR
         K1ABC G0XYZ 73    #G0XYZ posílá 73

Standardní zprávy se skládají ze dvou značek (nebo CQ, QRZ nebo DE a iedna značka) a následované Grid lokátorem vysílající stanice a reportem, R plus report nebo konečné potvrzení RRR nebo 73. Tyto zprávy jsou komprimovány a kódovány vysoce efektivním a spolehlivým způsobem. V nekomprimované podobě (jak je zobrazeno na obrazovce) mohou obsahovat až 22 znaků.

Signal reports jsou uvedeny jako poměr signál/šum (S/N) v dB, používající standardní referenční šířku pásma šumu 2500 Hz. V příkladu zprávy výše, K1ABC říká G0XYZ, že jeho signál je o 19 dB níže než výkon šumu v šířce pásma 2500 Hz. Ve zprávě na 0004, G0XYZ potvrzuje přijetí této zprávy a odpovídá hlášením o signálu -22 dB. Zprávy JT65 jsou omezeny na rozmezí -30 až -1 dB a hodnoty nad asi -10 dB jsou výrazně komprimovány. JT9 podporuje rozšířený rozsah -50 až +49 dB a přiřadí spolehlivější čísla relativně silným signálům.

Signály jsou viditelné na vodopádu kolem S/N = -26 dB a slyšitelné (pro někoho s velmi dobrým sluchem) okolo -15 dB. Prahové hodnoty pro dekódovatelnost jsou kolem -23 dB pro JT4, -24 dB pro JT65 a -26 dB pro JT9.

7.2. Zprávy s volným textem

Uživatelé často přidávají na konci QSO nějaké přátelské oslovení. Zprávy ve volném formátu jako "TNX ROBERT 73" nebo "5W VERT 73 GL" jsou podporovány maximálně do 13 znaků, včetně mezer. Obecně byste se měli ve volných textových zprávách vyhýbat znaku / ,protože program se pak může pokusit interpretovat vaši konstrukci jako součást složené značky. Mělo by být zřejmé, že protokoly JT4, JT9 a JT65 nejsou navrženy nebo vhodné pro rozsáhlé konverzace nebo rag-chewing.

7.3. Auto-Sekvencování

Pomalé módy JT4, JT9, JT65 a QRA64 poskytují téměř 10 sekund na konci každé jednotlivé přijímací sekvence - pro vás dostatek času zkontrolovat dekódované zprávy a rozhodnout, jak odpovědět. 15 sekundové Tx/Rx cykly FT8 poskytují pro tento úkol jen asi dvě sekundy, což často nestačí. Z tohoto důvodu je jako základní funkce nabízeno automatické sekvenování. Zaškrtněte checkbox AutoSeq v hlavním okně a povolte tuto funkci:

AutoSeq

Při volání CQ můžete také zaškrtnout políčko Call 1st. WSJT-X bude automaticky reagovat na první dekódovanou odpověď na vaše CQ.

Pokud je povoleno Auto-Seq, program deaktivuje Enable Tx na konci každého QSO. Není určeno, že by měl WSJT-X udělat plně automatizované QSO

7.4. VHF Contest Mode

Pro módy FT8 a MSK144 lze aktivovat speciální režim VHF Contest zaškrtnutím políčka Setting | Advanced. Tento režim je konfigurovaný speciálně pro VHF contesty, ve kterých je vyžadovaná výměna čtyřznakového grid lokátoru. Je-li aktivní Contest mode standardní QSO sekvence vypadá takto:

CQ K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC R FN42
           K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73

V contestu se K1ABC může rozhodnout raději volat CQ než poslat 73 ve třetí sekvenci.

Nepoužívejte VHF Contest Mode na krátkovlnných pásmech nebo když jsou podmínky šíření vhodné pro celosvětová spojení. Viz Protocol Specifications pro více detailů.

7.5. Složené volací značky

Složené značky jako xx/K1ABC nebo K1ABC/x jsou zpracovatelné jednou ze dvou možných cest:

Zprávy obsahující složené značky typu 1

Seznam asi 350 nejběžnějších prefixů a sufixů může být zobrazený z menu Help. Jednoduché složené volací značky zahrnující jednu položku z tohoto seznamu mohou být použity místo třetího slova standardní zprávy (obvykle lokátor, signal report, RRR nebo 73). Následující příklady jsou všechno přijatelné zprávy obsahující složené značky Typ 1:

CQ ZA/K1ABC
CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC/4

Následující zprávy nejsou platné, protože třetí slovo není povolené v žádné zprávě obsahující složenou značku Typu 1:

ZA/K1ABC G0XYZ -22    # Tyto zprávy jsou neplatné; každá bude 
G0XYZ K1ABC/4 73     # vyslána bez jejího třetího "slova"

Při QSO mezi dvěma stanicemi používajícími složenou značku Typu 1 mohou zprávy vypadat jako tyto:

CQ ZA/K1ABC
          ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC G0XYZ 73

Dodáváme, že úplná složená volací značka je vysílaná a přijatá v prvních dvou relacích. Potom operátoři vynechají přidané prefixy nebo suffixy a použijí standardně strukturované zprávy.

Zprávy pro složené značky Typu 2

Prefixy a sufixy nenalezené v zobrazeném krátkém seznamu jsou zpracovávány s pomocí kombinovaných značek Typu 2. V tomto případě složená značka musí být druhým slovem ve dvou- nebo tří-slovních zprávách a první slovo musí být CQ, DE nebo QRZ. Prefixy mohou být 1 až 4 znaky, sufixy 1 až 3 znaky. Třetí slovo obsahující lokátor, report, RRR nebo 73 je povoleno. Platné jsou následující zprávy obsahující složené značky Typ 2:

CQ W4/G0XYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/G0XYZ FM18
DE W4/G0XYZ -22
DE W4/G0XYZ R-22
DE W4/G0XYZ RRR
DE W4/G0XYZ 73

V každém případě se kombinovaná značka považuje za Typ 2, protože přidaný prefix nebo sufix není položka v pevném seznamu. Poznámka: V těchto zprávách nikdy není povolená druhá značka.

Během vysílání je odcházející zpráva zobrazena v prvním políčku na stavovém řádku a zobrazí se přesně jak ji protistanice obdrží. Můžete zkontrolovat, zda jste skutečně odeslali zprávu, kterou jste chtěli poslat.

QSOs která obsahují složené značky Typu 2 mohou vypadat jako následující sekvences:

CQ K1ABC/VE1 FN75
          K1ABC G0XYZ IO91
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42
          DE G0XYZ/W4 FM18
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          DE G0XYZ/W4 73

Operátoři se složenými volacími značkami používají při volání CQ a případně také při vysílání 73 plnou značku, jak to požadují Licenční úřady. Jiné relace během QSO mohou používat standardní strukturované zprávy bez prefixů nebo sufixů.

Pokud používáte složený volací znak, možná budete chtít experimentovat s volbou Message generation for type 2 compound callsign holders (Generování zpráv pro držitele složených značek typu 2) na záložce Setting | General, takže budete generovat zprávy které budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

7.6. Seznam kontrol před 1. QSO

Než se pokusíte o první QSO jedním z WSJT módů si jistě projděte také Kurz základního provozu A následující kontrolní seznam:

 • Vaše značka a lokátor jsou nastavené na správné hodnoty

 • PTT a ovládání CAT (pokud jsou použity) jsou správně nakonfigurovány a otestovány

 • Hodiny reálného času v počítači jsou synchronizovány s UTC na ±1 s

 • Vstup a výstup audio zařízení je nakonfigurováno na vzorkovací kmitočet 48000 Hz, 16 bitů

 • Radio je nastaveno na mód USB (horní postranní pásmo)

 • Filtry v radiu jsou nastaveny na nejširší dostupné pásmo (až na 5 kHz).

Nezapomeňte, že ve většině případů FT8, JT4, JT9, JT65 a WSPR nevyžadují vysoký výkon. Při většině podmínek šíření HF je QRP obvyklou normou.

8. Vlastnosti VHF+

WSJT-X v1.8 podporuje řadu funkcí určených k použití na VHF a vyšších pásmech. Tyto funkce nyní zahrnují:

 • FT8, mód optimalizovaný pro slabé, únikem postižené signály, jako jsou multi-přeskoková sporadická šíření Es na 50 MHz.

 • JT4, mód částečně použitelný pro EME na mikrovlnných pásmech

 • JT9 rychlý mód, použitelný pro šíření scatter na VHF pásmech

 • QRA64, mód pro EME s použitím kódu "Q-ary Repeat Accumulate" s nízko-hustotným testem parity (LDPC) s použitím 64 znakové abecedy

 • MSK144, mód pro meteor scatter používající binární LDPC kód a Offset Quadrature Phase-Shift Keying (OQPSK). Výsledný tvar vlny je někdy nazývaný Minimum Shift Keying (MSK).

 • ISCAT, doporučený pro odrazy od letadel a ostatní typy odrazových podmínek

 • Echo mód, pro detekování a měření vašich vlastních lunárních odrazů

 • Doppler tracking, který se stává stále důležitější pro EME na pásmech nad 1,2 GHz.

 • Auto-sequencing vysílaných zpráv pro FT8 a rychlé módy s FEC opravou chyb

8.1. VHF Setup

Pro aktivaci vlastností VHF-a-výše:

 • V části Setting | General zaškrtněte políčko Enable VHF/UHF/Microwave features a Single decode.

 • Pro EME označte Decode at t = 52 s aby bylo možné prodloužit prodlevu cesty přijatých signálů.

 • Používáte-li automatické sledování Dopplerem a vaše rádio akceptuje příkazy pro nastavení vysílané frekvence, označte Allow Tx frequency changes while transmitting. K vysílačům, o kterých je známo že dovolují takové změny, patří IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (s aktualizací firmwaru Rev 9 nebo novější), Flex 1500 a 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 a KX3. Chcete-li získat plný přínos Dopplerovského sledování, měl byste umožnit změny frekvence při CAT ovládání v krocích 1 Hz.

Pokud vaše rádio neakceptuje příkazy ke změně frekvence během vysílání, bude dopplerovské sledování aproximováno s jednou Tx frekvencí nastavenou před začátkem vysílání použitím hodnota vypočtené pro střed Tx periody.
 • Na kartě Radio vyberte možnost Split Operation (použijte buď Rig nebo Fake It; Možná budete muset experimentovat s oběma možnostmi, abyste mohli najít tu která pracuje s vaším rádiem nejlépe).

 • Na pravé straně hlavního okna vyberte Tab 1 k prezentaci tradičního formátu pro zadávání a výběr Tx zpráv.

Hlavní okno se nezbytně překonfiguruje pro zobrazení ovládacích prvků podporujících funkce jednotlivých módů.

 • Používáte-li transvertory, nastavte příslušné frekvenční offsety v záložce Setting | Frequency. Ofset je definován jako (transceiver dial reading) mínus (on-the-air kmitočet). Například při použití radia 144 MHz pro 10368 MHz, Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224.000. Pokud je pásmo již v tabulce, můžete offset upravit dvojkliknutím na samotné pole offsetu. Jinak lze nové pásmo přidat kliknutím pravým tlačítkem do tabulky a výběrem Insert.

Station information
 • V menu View vyberte Astronomical data a zobrazíte okno s důležitými informacemi pro sledování Měsíce a provádění Automatického řízení Dopplera. Pravá část okna se zobrazí při označení Doppler tracking .

Astronomical data

Jsou poskytnuty tři rozdílné způsoby Dopplerovského sledování:

 • Vyberte Full Doppler to DX Grid pokud znáte lokátor vašeho QSO partnera a on nebude používat žádné Dopplerovské řízení.

 • Vyberte Receive only pro povolení EME Doppler tracking vaší přijímací frekvence na specific lokátor. Vaše Tx frekvence zůstane pevná.

 • Vyberte možnost Constant frequency on Moon pro opravu vašeho vlastníhojednosměrného Dopplerova shiftu na Měsíc nebo z něj. Pokud váš QSO partner dělá totéž, obě stanice budou mít požadovanou kompenzaci Dopplera. Navíc každý, kdo tuto možnost použije, uslyší vás oba bez nutnosti manuálních změn frekvence.

 • Podívehte se na Astronomical Data pro mnoho detailů zobrazených v tomto okně.

8.2. JT4

JT4 je navržen specielně pro EME provoz na mikrovlnných pásmech 2.3 GHz a výše.

 • Vyberte JT4 z menu Mode. Střední část hlavního okna bude vypadat podobně jako toto:

VHF Controls
 • Vyberte požadovaný Submode, který určuje rozteč vysílaných tónů. Větší rozteč se používá u vyšší mikrovlnných pásem možňující větší rozpětí Dopplera. Například submód JT4F se obecně používá pro EME v pásmech 5,7 a 10 GHz.

 • Pro EME QSOs někteří operatoři používají zkrácenou formu JT4 zpráv obsahující a single tón. Pro activaci automatického generováné těchto zpráv zatrhněte box označený Sh.

 • Vyberte Deep z menu Decode. Můžete také zvolit Enable Averaging během po sobě jdoucích relací a/nebo Enable deep search (korelační dekódování).

Decode Menu

Následující screen shot zobrazuje vysílání 10 GHz EME QSO using submode JT4F.

JT4F

8.3. JT65

V mnoha ohledech je provoz JT65 na VHF a vyšších pásmech podobný HF použití, ale mělo by být zaznamenáno několik důležitých rozdílů. Typický VHF/UHF provoz zahrnuje v pásmu přijimače pouze jeden signál (nebo možná dva nebo tři). Nejlépe byste si měli zatrhnout na kartě Setting › General. Může tam být malá potřeba Two pass decoding na kartě Advanced . S povoleným VHF Features umožňuje dekodér JT65 reagovat na speciální formáty zpráv často používané pro EME: zpráva o signálu OOO a dvoutónová krátká zpráva pro RO, RRR a 73. Tyto zprávy jsou vždy povoleny pro příjem; Budou automaticky generovány pro pokud zatrhnete box Sh.

Jistě zatrhněte Deep v menu Decode; můžete volitelně zahrnout možnost Enable averaging a Deep search.

Následující snímek obrazovky ukazuje tři relace z EME 144 MHz QSO pomocí submodu JT65B a zkrácené zprávy. Věnujte pozornost barevným značkám na frekvenční stupnici Wide Graph. Zelená značka u 1220 Hz indikuje zvolenou frekvenci QSO (frekvence sync tónu JT65) a rozsah F Tol. Zelený klíček při 1575 Hz označuje frekvenci nejvyššího datového tónu JT65. Oranžové značky uvádějí frekvence horních tónů dvoutónových signálů pro RO, RRR a 73.

JT65B

8.4. QRA64

QRA64 je ve verzi 1.7 WSJT-X experimentální mód. Je navržený speciálně pro EME na VHF a vyšších pásmech; Jeho provoz je obecně podobný JT65. Následující obrazovka ukazuje příklad vysíláné QRA64C od DL7YC zaznamenaného u G3WDG přes EME na 24 GHz. Doppler se šířil na cestě byl 78 Hz, takže i když signál je poměrně silný, jeho tóny jsou tak šíroké, že je těžké vidět je na vodopádu. Červená křivka ukazuje, že dekodér dosáhl synchronizace se signálem přibližně na 967 Hz.